boşanma

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 178

5. Zamanaşımı Madde 178 – (1) Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Yabancı mahkemece verilmiş olan boşana kararının tanınmasına veya tenfizine karar verilmedikçe, zamanaşımı süresinin tenfiz veya tanımaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren başlaması gerekir.  Y. 2. H.D. T: 13.06.2013, E: …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 178 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 169

III. Geçici önlemler Madde 169- (1) Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. İlgili Yargıtay Kararları 1-) TMK 169. maddesi gereğince icap eden geçici tedbirlerin alınmasına veya tedbir isteklerinin reddine dair kararlar ‘aile hukukuna …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 169 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 167

I. Konusu Madde 167- (1) Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı olarak açılan boşanma davasında, talep daraltılarak ‘ayrılık kararı’ verilmesi istenebilir. 2.H.D. T: 17.07.2007, E: 2006/15445, K: 2007/11393 ”…1-Davacı evlilik birliğinin sarsılması hukuksal nedenine ( TMK. md. 166/1-2) dayalı …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 167 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 176

3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi Madde 176 – (1) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. 2) Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. (3) İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 176 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172

III. Ayrılık süresinin bitimi Madde 172 – (1) Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. (2) Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (3) Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Ayrılık süresi sona erdikten sonra tarafların bir …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170

C. Karar I. Boşanma veya ayrılık Madde 170 – (1) Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. (2) Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. (3) Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Davalı erkeğin bağımsız konut sağlamaması, eşinin doğumuyla ve …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 168

II. Yetki Madde 168 – (1) Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Yetki kuralının dikkate alınması için taraflar tarafından süresi içerisinde yetki itirazında bulunulması gerekmektedir. Y. 2. H.D. T: 22.12.2011, E: 2011/4700, K: 2011/23308 “Dava, …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 168 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 165

V. Akıl hastalığı Madde 165- (1) Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Akıl hastalığının mevcut olup olmadığı ve geçmesine olanak bulunup bulunmadığı  resmi sağlık kurulu …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 165 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 164

IV. Terk Madde 164 – (1) Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 164 Devamı »

Scroll to Top