Ödenmeyen Kredi Borcu Nedeniyle İhtiyati Haciz Olur mu?

İhtiyati haciz, vadesi gelmiş ve rehinle teminat altına alınmamış bir borcun, tahsili imkanını sağlamak üzere alacaklıya tanınmış bir yasal haktır.

Ancak ihtiyati haczin uygulanabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekir.

Yargılamayı gerektiren alacaklarda ihtiyati haciz kararının verilemeyeceği kabul edilmiştir. Bununla birlikte genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir alacak için ihtiyati haciz kararı verilebileceği kabul edilmiştir.


T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10001 K. 2015/9695 T. 30.9.2015

• GENEL KREDİ TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( İhtiyati Haciz Taleplerinde Tam Bir İspatın Aranmasının Gerekmediği/ Yaklaşık İspatın Yeterli Olduğu – Hesap Kat İhtarında Belirtilen Ve Ödenmediği İleri Sürülen Alacak Tutarı İçin Alacaklı Bankanın İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )

• İHTİYATİ HACİZ KOŞULLARI ( Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde Veya Üçüncü Şahısta Olan Taşınır Ve Taşınmaz Malları Ve Alacakları İle Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği/ Hesap Kat İhtarında Belirtilen Ve Ödenmediği İleri Sürülen Alacak Tutarı İçin Alacaklı Bankanın İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabileceği )

2004/m.257

ÖZET : Dava talebi, genel kredi taahhütnamesine dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, İİK’nın ihtiyati haciz koşullarını düzenleyen 257. maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği düzenlenmiştir. Alacaklı banka ile karşı taraf arasında imzalanmış bulunan genel kredi taahhütnamesi çerçevesinde tahakkuk eden alacak tutarları için borçluya hesap kat ihtarı gönderilmiştir. İhtiyati haciz taleplerinde tam bir ispatın aranmasının gerekmediği, yaklaşık ispatın yeterli olduğu da dikkate alındığında, hesap kat ihtarında belirtilen ve ödenmediği ileri sürülen alacak tutarı için alacaklı bankanın ihtiyati haciz talebinde bulunmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Didim ( Yenihisar ) 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/02/2015 tarih ve 2015/41-2015/40 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden ( alacaklı ) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz talep eden ( alacaklı ) vekili, müvekkili ile karşı taraf borçlu arasında genel kredi taahhütnamesi ve buna bağlı olarak borçlunun değişik zamanlarda kredi kullanmak isteğine yönelik dilekçeler ve ödeme planlarının imzalandığını, borçlunun kredi borcunu zamanında ödememesi nedeniyle ihtar çekildiğini, buna rağmen borcun halen ödenmediğini ve borçlunun mallarını kaçırma ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini talep etmiştir.

Mahkemece iddia ve dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihtiyati haciz talep eden ile karşı taraf arasındaki hukuki ilişkide talep edenin İİK’nın 257. m. anlamında para borcunun alacaklısı olup olmadığı hususunun yargılamayı gerektirdiği, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için talep dilekçesi ekinde sunulan belgelerin yeterli olmadığı ve bu itibarla İİK’nın 257. m. şartların yerine gelmediği gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz talep eden ( alacaklı ) vekili temyiz etmiştir.

Talep, genel kredi taahhütnamesine dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlenen gerekçe ile talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, İİK’nın ihtiyati haciz koşullarını düzenleyen 257. maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, istem dilekçesine ekli belgelerden de anlaşılacağı üzere, alacaklı banka ile karşı taraf arasında imzalanmış bulunan genel kredi taahhütnamesi çerçevesinde tahakkuk eden alacak tutarları için borçluya hesap kat ihtarı gönderilmiştir. İhtiyati haciz taleplerinde tam bir ispatın aranmasının gerekmediği, yaklaşık ispatın yeterli olduğu da dikkate alındığında, hesap kat ihtarında belirtilen ve ödenmediği ileri sürülen alacak tutarı için alacaklı bankanın ihtiyati haciz talebinde bulunmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz talep eden ( alacaklı ) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.