Limited Şirketin İhyası Davası

Ticaret Sicil Memurluğunun hatalı olarak sicilden terkin ettiği şirket nedeniyle ihya davası açılabilir. Bu davanın kabul edilmesi halinde ticaret sicil memurluğu aleyhine yargılama giderlerine de hükmedilir.


T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7353 K. 2015/9186 T. 14.9.2015

• LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ ( Davalı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce Yapılan Terkin İşleminin 6102 S. TTK Geç. 7/2 Md.sine Aykırı Olarak Gerçekleştiği Saptandığına Göre Davalı Tarafından Davanın İlk Oturumda Kabulünün Sözkonusu Olmadığı – HMK’nın 312/2. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı/Davacı Lehine Yargılama Giderine Hükmedileceği )

• TERKİN İŞLEMİNİN YASAYA AYKIRI YAPILMASI ( Limited Şirketin İhyası İstemi – Davalı Tarafından Davanın İlk Oturumda Kabulünün Sözkonusu Olmadığı /HMK’nın 312/2. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı/Davacı Lehine Yargılama Giderine Hükmedileceği )

• YARGILAMA GİDERLERİ ( Limited Şirketin İhyası İstemi – Davalı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce Yapılan Terkin İşleminin 6102 S. TTK Geç. 7/2 Md.sine Aykırı Olarak Gerçekleştiği Saptandığına Göre Davalı Tarafından Davanın İlk Oturumda Kabulünün Sözkonusu Olmadığı – HMK’nın 312/2. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı/Davacı Lehine Yargılama Giderine Hükmedileceği )

6102/m.Geç.7/2

6100/m.312/2,326

ÖZET : Dava, limited şirketin ihyası istemine ilişkindir. Davada Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün geçici 7. madde çerçevesinde yapılan terkin işleminin hatalı olduğundan bahisle karşı tarafa husumet yöneltilmiş olup, mahkemece davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından terkin edilen şirket aleyhine açılan davanın varlığına rağmen davalı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce yapılan terkin işleminin 6102 sayılı TTK Geçici 7/2 maddesine aykırı olarak gerçekleştiği saptandığına göre, davalı tarafından davanın ilk oturumda kabulünün sözkonusu olmadığı, davaya karşı konularak müdürlük işleminin yerinde olduğundan bahisle davanın reddinin istendiği de nazara alındığında HMK’nın 312/2. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığının kabulü gerekmekle HMK’nın 326. maddesi uyarınca davacı lehine yargılama gideri ve bu arada vekalet ücretine de hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/03/2015 tarih ve 2014/542-2015/126 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi arafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili kurum sigortalısı olan A. A.’un yaralanması ve sürekli iş göremezliği ile sonuçlanan iş kazası dolayısıyla sigortalıya yapılan masraf ve ödemeler ile bağlanan peşin sermaye değerli gelirin rücuen tazminine yönelik olarak Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde B… Ltd. Şti. aleyhine 2013/409 E. sayılı tazminat davasını açtıklarını, bu dosyayla birleştirilen 2012/170 E. sayılı dava dosyasında da anılan şirketin taraf olduğunu, yargılama sırasında şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğini öğrendiklerini, mahkemece şirketin ihyası konusunda kendilerine yetki verildiğini belirterek tüzel kişiliği sona eren B… Ltd Şti’nin ihyasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, şirketin TTK’nın geçici 7. maddesi uyarınca sicilden terkin edildiğini, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandığını, müvekkilinin yasal hasım olduğunu, şirketin alacak ve borçlarının müvekkili tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının Soma Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu davada tasfiye ve terkinden önce doğan bir hakkını ileri sürdüğü, ihya isteminde haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, limited şirketin ihyası istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlenen gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Davada Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün geçici 7. madde çerçevesinde yapılan terkin işleminin hatalı olduğundan bahisle karşı tarafa husumet yöneltilmiş olup, mahkemece davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından terkin edilen şirket aleyhine açılan davanın varlığına rağmen davalı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce yapılan terkin işleminin 6102 sayılı TTK Geçici 7/2 maddesine aykırı olarak gerçekleştiği saptandığına göre, davalı tarafından davanın ilk oturumda kabulünün sözkonusu olmadığı, davaya karşı konularak müdürlük işleminin yerinde olduğundan bahisle davanın reddinin istendiği de nazara alındığında HMK’nın 312/2. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığının kabulü gerekmekle HMK’nın 326. maddesi uyarınca davacı lehine yargılama gideri ve bu arada vekalet ücretine de hükmedilmesi gerekirken aksi yönde karar verilmesi yerinde olmamış, davacı yanın bu yöne ilişkin temyiz itirazının kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 14.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.