Kira Davaları

Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Latest posts by Av.Yasin GİRGİN (see all)

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği- Yeni Dönem Kira Bedeli

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı, mülkiyeti davacıya ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2-Davacı tarafından davalıya kanuni süresi içinde …. Noterliği aracılığıyla …/…/… düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve kira bedelinin yeni dönem için aylık … TL’den … TL’ye çıkarılmış olduğu ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

3- Günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da bu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- Bu nedenle, davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, …. Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

TALEP SONUCU :Yukarıda açıklanan nedenlerle, … TL olan aylık kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespitine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

 

*Bu dilekçe örnek olarak verilmiştir. Düzenlemeyi ve takibini avukat aracılığıyla yapmanız tavsiye edilir.