Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi ya karşılıklı olarak, bu olmuyorsa mahkeme kararı ile yapılır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri aynı zamanda tapuda pay devrini de içerdiğinden sözleşmenin sona erdirilmesi için taraf iradelerinin birleşmesi veya mahkemece fesih hususunda karar verilmesi zorunludur.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dair davaları temyiz mercii olarak inceleyen Yargıtay’ın 15. Hukuk Dairesi’nin yerleşmiş kararları bu yoldadır.

Arsa sahiplerinin açacakları davada kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi talep edildiğinde davalı yüklenicinin de bunu kabul etmemesi halinde uyuşmazlığın çözümü, işin süresi ve inşaatın seviyesi gözetilerek ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye yönelik olarak feshi ile davacı arsa sahiplerinin varsa cezai şart istemi ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi suretiyle mahkeme tarafından yapılacaktır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi bu şekilde mahkemece yapılacaktır, arsa sahiplerinin tek taraflı beyanları ile kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshi hukuki sonuç doğurmaz.

Bu konuda örnek bir yargı kararını aşağıya alıyorum:

“Dava, düzenleme şeklinde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve sözleşmede öngörülen cezai şartın tahsili talebine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı arsa sahipleri tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki 03.06.2004 tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 19. maddesine göre işin süresi ruhsat tarihinden itibaren 18 aydır. Ruhsat 22.12.2004 tarihinde alındığından yüklenicinin inşaatı bitirip teslim etmesi gereken tarih 22.06.2006’dır. Dava tarihinden önce 19.09.2006 tarihinde davacı arsa sahiplerinin başvurusu ile yaptırılan tespitte alınan bilirkişi raporuna göre inşaatın ikmal oranı %66,50 olup yüklenici inşaatı durdurarak terketmiştir. Davacılar tarafından keşide olunan 28.06.2006 tarihli ihtara rağmen davalı inşaatı ikmal etmemiş, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu ile de inşaatın ikmal oranının %66,50 olduğu saptanmıştır. Davalı yüklenici inşaatı teslim etmesi gereken 22.06.2006 tarihinin geçmesine rağmen inşaatı tamamlamayarak %66,50 seviyesinde terketmiş olmakla BK’nın 106. maddesi uyarınca borçlu temerrüdüne düşmüştür. Temerrüt nedeniyle davacı arsa sahipleri sözleşmenin feshini talep edebilirler.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri aynı zamanda tapuda pay devrini de içerdiğinden sözleşmenin sona erdirilmesi için taraf iradelerinin birleşmesi veya mahkemece fesih hususunda karar verilmesi zorunludur. Dairemizin yerleşik uygulaması da bu yoldadır. Davalı yüklenicinin temerrüdü nedeniyle arsa sahipleri tarafından açılan davada akdin feshine karar verilmesi mahkemeden talep edildiğinden ve davalı yüklenici de davaya cevap vermemek suretiyle fesih talebine karşı çıkarak muaraza yaratmış olduğundan uyuşmazlığın çözümü, işin süresi ve inşaatın seviyesi gözetilerek ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye yönelik olarak feshi ile davacının cezai şart istemi ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi yerine davacıların kendi ifadeleri ile sözleşmeyi feshedebilecekleri, feshin mahkemece yapılmasını istemelerinde hukuki yararları bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.”