Evden Uzaklaştırma

Evden uzaklaştırma nedir?

Evden uzaklaştırma 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu çerçevesinde şiddet uygulayan diğer tarafın belli sürelerle müşterek yaşanılan haneden uzaklaştırılmasıdır.

Evden uzaklaştırmayı kimler isteyebilir?

Evden uzaklaştırmayı şiddet mağduru olan ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu çerçevesinde korunmaya muhtaç olan herkes isteyebilir.

Evden uzaklaştırma kararına karşı itiraz edilebilir mi?

Evden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu açıktır. Bu anlamda kararın tefhiminden yani kararın mahkemede okunarak ilgililere bildirilmesi veya tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

Evden uzaklaştırma kararının süresi ne kadardır?

Evden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararı ilk seferinde en fazla 6 ay için verilebilir. Ancak şiddetin veya şiddet tehlikesinin devamı halinde; mahkeme tarafından re’sen ya da korunan kişinin, ilgili bakanlığın veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine bu tedbirlerin süresinin, şeklinin değiştirilmesine, tedbirlerin uzatılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir.

İş yerimden de uzaklaştırma isteyebilir miyim?

Evden uzaklaştırma tedbiri ile birlikte şiddet gösteren yahut gösterme tehlikesi bulunan kişinin; korunan kişiden, bu kişinin bulunduğu konuttan ve iş yerinden uzaklaştırılmasının istenmesi de mümkündür.

Ortak yaşadığımız evin tahsisini isteyebilir miyim?

Evden uzaklaştırma halinde tarafların ortak yaşadığı ev ya da hukuki tabiriyle müşterek konutun şiddet mağduruna tahsisi mümkündür. Uzaklaştırma talebi ile birlikte şiddet gösterenin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılabilir ve konut korunan kişiye tahsis edilebilir.

ŞÖNİM nedir?

ŞÖNİM, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin kısaltmasıdır. Bu anlamda ŞÖNİM, herkes için şiddetsiz bir yaşamın sağlanması, şiddetin her türlüsünün önlenmesi ile şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması, ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlayan bir kuruluştur.

Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kişiler, en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, Cumhuriyet Başsavcılığına, Kaymakamlığa, Valiliğe, aile mahkemesine, belediyelere ve kadın örgütlerine başvurabileceğiniz gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) de başvurabilir.

Bu merkezlerin görevleri, 6284 sayılı Kanunun 3/1-(o) maddesinde ise şu şekilde sayılmıştır:

“o) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü merkez.”