Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği- Yeni Dönem Kira Bedeli

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı, mülkiyeti davacıya ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2-Davacı tarafından davalıya kanuni süresi içinde …. Noterliği aracılığıyla …/…/… düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve kira bedelinin yeni dönem için aylık … TL’den … TL’ye çıkarılmış olduğu ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

3- Günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da bu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- Bu nedenle

, davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, …. Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

TALEP SONUCU :Yukarıda açıklanan nedenlerle, … TL olan aylık kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespitine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

 

*Bu dilekçe örnek olarak verilmiştir. Düzenlemeyi ve takibini avukat aracılığıyla yapmanız tavsiye edilir.

Türkiye’de Kira Artış Oranları

Ülkemizde kira artış oranlarının belirlenmesinde ilk ve öncelikli Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur.

Bu Kanun’un 344. maddesine göre kira artış oranı şu şekilde belirlenir:

“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.”

Kira sözleşmesinin belirlenmesi sözleşmede kira artış oranı kararlaştırılıp kararlaştırılması ve kira sözleşmesinin 5 yıldan uzuncadır devam edip etmediği yönünden farklı farklı değerlendirilir:

a.Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Yazıyorsa:

Kiracı ve mal sahibi (kiralayan) kira sözleşmesine, genellikle ilk yılın bitiminde ne kadarlık bir artış yapılacağını kira sözleşmesine yazarlar. Bu yazdıkları oranın üst sınırı 344. maddeye göre

prednisolon cp pharma kaufen

, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere,“bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı” olarak belirlenmiştir.

Örneğin, taraflar kira sözleşmesine kiranın her yıl %20 oranında artacağını yazmış olsun.

Önceki yılın oniki aylık ortalaması örneğin %12 ise, kira artışı %12 olarak yapılır. Önceki yılın oniki aylık ortalaması %24 ise, bu durumda sözleşmede yazan artış oranı daha az olduğu için %20 oranında artış yapılarak kira bedeli hesaplanır.

b.Kira Sözleşmesinde Artış Oranı Yazmıyorsa:

Taraflarca kira artış oranı konusunda bir anlaşma yapılmamışsa, bu artış oranı örneğin yazılması unutulmuşsa, kira bedeli,1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla mahkeme tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Kira sözleşmesinde kira artış oranı kararlaştırılmadıysa bu durumda mahkemeye başvurarak kira tespit davası açılması gerekir. (Bu konuda bakınız: “Kira tespit davası nasıl açılır” yazımız)

c. Kira Sözleşmesi 5 Yıldan uzundur devam ediyorsa:

Taraflarca kira sözleşmesinde kira artış oranı konusunda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

Kira sözleşmesinin 5 yıldan uzun süreli olması ya da daha basit anlatımla kiracının 5 yıldan daha uzun zamandır kiralananda oturuyor olması halinde düşük kalmış kira bedellerinin rayiç bedellere uyarlanması için kira tespit davası açılması gerekir. (Bu konuda bakınız: “Kira tespit davası nasıl açılır?” yazımız)

d.Kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa:

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır.

Türkiye’de Kira Artış Oranları

 Oniki aylık ortalama oranı
Mayıs 2020
Nisan 202012,66
Mart 202013,33
Şubat 202013,94
Ocak 202014,52
Aralık 201915,18
Kasım 201915,87
Ekim 201916,81
Eylül 201918,27
Ağustos 201919,62
Temmuz 201919,91
Haziran 201919,88
Mayıs 201919,91
Nisan 201919,39
Mart 201918,70

Bu yazılarımı da okumanızda yarar var:

Establishing a Company in Turkey

Types of Companies in Turkey

According to the Turkish Commercial Code can be installed on five different types of companies in Turkey.

These are:

 1. Joint stock companies companies (JSC)
 2. Limited liability companies (LLC)
 3. Collective companies (CC)
 4. Partnership limited by shares (PLS)
 5. Cooperative associations (CA)

Joint stock companies companies, Limited liability companies and the Collective companies whose capital is divided into shares are capital based companies. The shareholders of a capital company are responsible against the company only with the capital they have committed.

The establishment, basic features and operations of these companies are shown in the Turkish Commercial Code No. 6102.

Approximately all while 82% of companies are limited companies, 13% are joint stock companies and 4% are cooperatives.

Joint stock companies (JSC)

(Corporation; Societas Europea; Aktiengesellshaft; Societe Anonyme; Public Limited Company; Societa per Azioni; Sociedad Anonima)

A Joint Stock Company is the company possessing a trade name, whose capital is determined and divided into shares, being liable for its debts only up to the amount of its estate.

 • Can be incorporated by one of more shareholders
 • Can be established either as a public company or as a private company
 • The company’s stock capital is divided into shares and the liability of the shareholders is limited to the subscribed capital and paid by the shareholder
 • At least one shareholder (real person or legal entity) and a minimum capital of TRY 50,000 are mandatory
 • Shareholders are not liable for the debts of the company in terms of their personal assets
 • A statutory auditor (independent audit firms pursuant to Turkish Accounting Standards) is required

Limited Liability Company (LLC)

(Limited Liability Company; Societas Privata Europaea; Gesellshaft mit beschraenkter Haftung; Seocieta a Responsabilite Limitee; Private Limited Company; Societa a Responsabiliata Limitata; Sociedad Limitada; Sociedad de Responsabilidad Limitada)

A Limited Liability is a company formed by one or more real or legal persons

, having a corporate title and a predetermined (fixed) capital and with a liability limited to the corporate assets. The liability of the shareholders is towards the company and is limited with their share of the capital.

 • Can be incorporated by one of more shareholders
 • Number of the shareholders cannot exceed 50
 • The minimum capital requirement is TRY 10,000
 • Not able to offer shares to the public
 • Shareholders are not liable for the debts of the company in terms of their personal assets

Company Establishment Operations in Turkey

Establishment of a company in Turkey can be completed in a very short time. The establishment of a company by foreigners is subject to the same rules as Turkish citizens.

The main contract of the company should be prepared in Turkish. 0,04 percent of the capital should be deposit in the Competition Authority account. In addition, before the registration of the company it needs to be deposited at least 25% of the shares in an opened bank account on behalf of the company.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

kirayı ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir, kiracı kirayı ödemiyor nasıl tahliye edilir, kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi, kira ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir, kirayı ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir 2020


Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti kiralayana, kiracı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise kiracıya düşer. Kiralayanın talep ettiği yıllık kira miktarı HMK’nın 200. maddesi uyarınca belirlenecek senetle ispat sınırının üzerinde ise davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Yazılı delille kanıtlanmadığı takdirde ise kiracının kabulünde olan miktar esas alınmalıdır. Yine kiracı da aynı koşullar altında yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda kira borcunun ödendiğini yazılı belge ile ispat etmelidir.(2)

Kiracının, kira bedelini ödeme yükümlülüğü kiralananın, kiraya verene usulüne uygun teslimine kadar devam eder.

Kiralananın tahliye edildiğinin (kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirdiğinin) kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir; anahtarın da kiralayana teslim edilmesi gerekir.

Kiracının bildirdiği tahliye tarihinin kiralayan tarafından kabul edilmemesi; başka bir ifadeyle, tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir.

Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmalıdır.

Kiralayanın anahtarı teslim almaktan kaçınması durumunda kiracının mahkemeye müracaatla tevdi mahalli tayini, icra dosyasına ya da notere anahtarın teslimi suretiyle anahtar teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir.(1)

Kiralananın konut ya da çatılı iş yeri kiralarına tabi olması durumunda 2886 Sayılı Kanuna göre kiraya verilmiş olsa bile bu kanunun 75. maddesine göre süre bitimi dışında fesih ve tahliyesi ancak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olup kiraya verenin Türk Borçlar Kanunundaki düzenlenen sebeplerden birine dayanmadan tek yanlı olarak sözleşmeyi feshedip tahliye isteme hakkı bulunmamaktadır. (5)

İİK’nun 269/1. maddesine göre; “Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanunu’nun 260 ve 288. maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.”

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 35. maddesinde ise adi kira ve hasılat kiralarına ilişkin ödeme emrinin “kesinleşen kira alacağı için alacaklının haciz talep edebileceği ve icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılmasını (kiracının tahliyesi) isteyebileceği” kaydını ihtiva edeceği hususu düzenlenmiştir.

Kiracının kira bedellerini düzensiz ve artış şartına uymadan ödemesi hallerinde de kiracının tahliyesi davası açılabilecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde kira sözleşmesinin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün

https://buyantibiotics24.net/buy-doxycycline-online.html

, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür.

Örneğin kiralayan 16/01/2014 tarihinde başlatmış olduğu haciz- tahliye istekli icra takibi ile kira alacağının tahsilini talep etmiş, kiracıya örnek 13 ödeme emri 28/01/2014 tarihinde tebliğ edilmiş ve borcun ödenmesi için 30 gün süre verilmiştir. Kiracı borcu olmadığını belirterek borca itiraz etmiştir. Borçlu kiracının temerrütünden söz edilebilmesi için 30 günlük sürenin bitimine kadar beklenmesi, bu süre içinde takip konusu alacağın ödenmemiş olması gerekir. (3)

Vergi Dairesi’ne sunulmak üzere hazırlanan düşük bedelli kira sözleşmesi ise geçerli değildir, tarafların gerçek iradesini yansıtan kira sözleşmesine göre kira bedeli ödenir. (4)


(1) YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/4548 Karar Numarası: 2019/8287 Karar Tarihi: 23.10.2019

(2) YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/221 Karar Numarası: 2019/8290 Karar Tarihi: 23.10.2019

(3) YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/2914 Karar Numarası: 2019/8018 Karar Tarihi: 16.10.2019

(4) YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1914 Karar Numarası: 2019/7955 Karar Tarihi: 15.10.2019

(5) YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/6055 Karar Numarası: 2019/7560 Karar Tarihi: 08.10.2019

Kiralanan Taşınmazın İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi

kiralanan taşınmazın tahliyesi talebi örneği

, kiralanan taşınmazın tahliyesi harç, taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır, tahliye kararının icrası, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası yargıtay, tahliye talepli icra takibine itiraz, tahliye kararını icraya koyma süresi, tahliye davası sonucu

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talebi Örneği