Bankaya Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun yürürlükte olduğu tarihteki işlemler nedeniyle banka aleyhine açılan maddi ve manevi tazminatta zamanaşımı süresi 5 yıldır.


T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12501 K. 2015/9623 T. 29.9.2015

• BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taraflar Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu – 818 S. BK’nun 126/5 Md.sine Göre Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olduğu )

• ZAMANAŞIMI ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat – Taraflar Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu/Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olduğu Halde Somut Olayda Uygulanma Yeri Bulunmayan BK’nun 62. Md. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin 1 Yıl Olduğundan Bahisle Davanın Reddinin İsabetli Olmadığı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan – Taraflar Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu/Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olduğu Halde Somut Olayda Uygulanma Yeri Bulunmayan BK’nun 62. Md. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin 1 Yıl Olduğundan Bahisle Davanın Reddinin İsabetli Olmadığı )

818/m.62,126/5

ÖZET : Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunduğundan, dava tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı BK’nun 126/5 maddesine göre zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu halde, somut olayda uygulanma yeri bulunmayan BK’nun 62. maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin 1 yıl olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamıştır. Bu itibarla, mahkemece işin esasına girilerek, tarafların iddia, savunma, itirazları üzerinde durulup neticesine göre bir karar vermek gerekirken, bir taraftan davanın zamanaşımı nedeniyle reddedildiği belirtilip, diğer taraftan zamanaşımı defi nedeniyle delillerin incelenmesinin gereksiz olacağı açıklanıp, bilahare davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Gaziantep ( Kapatılan ) 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/03/2014 tarih ve 2013/12-2014/155 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili, davalı N. T. ve M. M. T. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 29/09/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankada hesaplarının bulunduğunu, davalı M. M. T.’e davacı şirket yetkilisinin vekaletname verdiğini, vekaletin bankalar aracı kılınarak amacı dışında kullanıldığını, bilgi ve rızaları olmadan hesaplar açılıp, ödemeler yapıldığını, dekontlarda davacı şirket yetkilisinin imzasının olmadığını, şirket hesabındaki paraların davalı M. T. ve eşi olan N. T.’in hesaplarına aktarıldığını ileri sürerek, 1.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, sonradan davalı İş Bankası yönünden maddi tazminat talebini ıslah dilekçesiyle yükseltmiş, davalı Akbank A.Ş. yönünden ise davadan feragat etmiştir.

Davalı İş Bankası vekili, davanın haksız fiilden kaynaklandığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, yapılan işlemlerin usulüne uygun olduğunu, davalı M. T.’e hesap açma ve para çekme konusunda vekaletname verildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı N. ve M. M. T. vekili, davacının iddialarının asılsız olduğunu, zamanaşımı süresinin dolduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davanın 818 sayılı BK’nın 62. maddesine göre 1 yıllık zamanaşımına tabi bulunduğu, davalı M. M. T.’in azledildiği 2005 tarihinden 17.08.2010 dava tarihine kadar zamanaşımı süresinin dolduğu, davanın öncelikle zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiği, bunun aksi düşünülse bile davacının iddiasını ispatlayamadığı, 08.04.2005 tarihli azilnameden yıllar sonra dava açılmasının TMK’nın 2. maddesi ile bağdaşmadığı, davalı Akbank A.Ş. yönünden davadan feragat edildiği gerekçesiyle, davalı Akbank A.Ş. yönünden feragat nedeniyle davanın reddine, diğer davalılar yönünden açılan maddi ve manevi tazminat davasının reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili, davalı N. T. ve M. T. vekili temyiz etmiştir.

1- )Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunduğundan, dava tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı BK’nun 126/5 maddesine göre zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu halde, somut olayda uygulanma yeri bulunmayan BK’nun 62. maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin 1 yıl olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamıştır.

Bu itibarla, mahkemece işin esasına girilerek, tarafların iddia, savunma, itirazları üzerinde durulup neticesine göre bir karar vermek gerekirken, bir taraftan davanın zamanaşımı nedeniyle reddedildiği belirtilip, diğer taraftan zamanaşımı defi nedeniyle delillerin incelenmesinin gereksiz olacağı açıklanıp, bilahare davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Öte yandan, davacı taraf davalı Akbank A.Ş. yönünden davadan feragat etmiş, anılan davalı vekili de 15.09.2010 tarihli dilekçesi ile feragat nedeniyle davacı taraftan vekalet ve yargılama ücreti talep etmediklerini belirttiği halde, mahkemece davalı Akbank A.Ş. yararına vekalet ücreti verilmesi doğru olmamıştır.

3- )Bozma neden ve şekline davalı N. T. ve M. M. T. vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün anılan taraf yararına BOZULMASINA, ( 3 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı N. T. ve M. M. T. vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davalı N. T.ve M. M. T.’e iadesine, 29.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.