Mehmet Mert Karakuş

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 188

B. Birliğin temsili I. Eşlerin temsil yetkisi Madde 188 – (1) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. (2) Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir: 1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, 2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 188 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 186

II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma Madde 186 – (1) Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. (2) Birliği eşler beraberce yönetirler. (3) Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Boşanma veya ayrılık davası açıldığında hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan geçici önlemleri (eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 186 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 184

D. Boşanmada yargılama usulü Madde 184 – (1) Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 184 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 182

VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 1. Hâkimin takdir yetkisi Madde 182 – (1) Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. (2) (Ek ikinci fıkra:24/11/2021-7343/37 md.) …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 182 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 178

5. Zamanaşımı Madde 178 – (1) Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Yabancı mahkemece verilmiş olan boşana kararının tanınmasına veya tenfizine karar verilmedikçe, zamanaşımı süresinin tenfiz veya tanımaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren başlaması gerekir.  Y. 2. H.D. T: 13.06.2013, E: …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 178 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 176

3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi Madde 176 – (1) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. 2) Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. (3) İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 176 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 174

V. Boşanmada tazminat ve nafaka 1. Maddî ve manevî tazminat Madde 174 – (1) Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. (2) Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 174 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172

III. Ayrılık süresinin bitimi Madde 172 – (1) Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. (2) Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (3) Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Ayrılık süresi sona erdikten sonra tarafların bir …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170

C. Karar I. Boşanma veya ayrılık Madde 170 – (1) Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. (2) Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. (3) Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Davalı erkeğin bağımsız konut sağlamaması, eşinin doğumuyla ve …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170 Devamı »

Scroll to Top